Disclaimer & Privacy

Disclaimer voor lokhorst.nl

Bouw- en Aannemingsbedrijf Lokhorst BV (Kamer van Koophandel: 34040078), hierna te noemen Lokhorst Bouw en Ontwikkeling, verleent u hierbij toegang tot lokhorst.nl (“de Website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Lokhorst Bouw en Ontwikkeling behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.

Beperkte aansprakelijkheid

Lokhorst Bouw en Ontwikkeling spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Lokhorst Bouw en Ontwikkeling. In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Lokhorst Bouw en Ontwikkeling nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Lokhorst Bouw en Ontwikkeling. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Lokhorst Bouw en Ontwikkeling, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Privacyverklaring

Bouw- en Aannemingsbedrijf Lokhorst B.V. (hierna: ‘Lokhorst’) is zich er van bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacy recht. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt.

1. Doeleinde van gegevensverwerking

Lokhorst kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Lokhorst, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Lokhorst (hierna: ‘Website’) verstrekt. Hierdoor verwerken we uw NAW-gegevens, contactgegevens en IP-adres. Wij doen dit in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat wil zeggen dat wij uw gegevens alleen gebruiken om met u in contact te komen, de bijbehorende administratie en dat wij uw gegevens beveiligen tegen inbreuk door derden.

2. Beveiliging

Lokhorst bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk en zolang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Na deze termijn zullen wij uw gegevens verwijderen. Wij kunnen uw gegevens uitwisselen met andere partijen. Dit doen wij via beveiligde systemen en alleen als dit nodig is. Onze medewerkers raadplegen uw gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken. Wij hebben naast onze eigen mensen ook ICT-leveranciers ingeschakeld voor het onderhoud en beheer van onze informatievoorziening. Wij hebben deze leveranciers zorgvuldig geselecteerd en met hen duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging. Wanneer het, ondanks onze maatregelen, mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, dan melden wij dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

3. Websiteanalyse

Op de Website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de Website. Lokhorst gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

4. Rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien. Wanneer blijkt dat uw gegevens niet kloppen heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen). Mocht u uw gegevens willen inzien, kunt u hierover contact opnemen met Lokhorst. Lokhorst zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

5. Klachten

Als u klachten of complimenten heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neemt u dan contact op met Lokhorst Mocht u er met Lokhorst niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

6. Contactgegevens

U kunt uw vragen en verzoeken rond de verwerking van persoonsgegevens richten tot:
Bouw- & Aannemingsbedrijf Lokhorst B.V.
Leeghwaterweg 1, 1951 NA Velsen-Noord
tel: 0251-265000
email: avg@lokhorst.nl

Overig

De disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd.

Lokhorst